Plakat A3 Rajd rowerowy po ziemi parczewskiejZapraszamy osoby dorosłe (powyżej 18 r. ż.) do uczestnictwa w rajdzie rowerowym, który odbędzie się dnia 02.10.2022 r. o godz. 10.00.
Rajd rowerowy organizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą „Turystyczna Jedynka” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4.
Celem zadania publicznego jest promocja turystyki rowerowej jako form aktywnego wypoczynku w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, popularyzacja wiedzy o wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych ziemi parczewskiej.
Miejsce spotkania: plac przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie ul. 11 Listopada 90 21-200 Parczew
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZjW3JPPFFEeEAnPU30MsFjM3eIppwCxNmZelCYjPmaRUOFE3QzhTSE9XUllISFBaMzFVVDJYRTZaUy4u

Formularz głosowania na trasę w rajdzie rowerowym: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ZjW3JPPFFEeEAnPU30MsFjM3eIppwCxNmZelCYjPmaRUOFE3QzhTSE9XUllISFBaMzFVVDJYRTZaUy4u

NOWE FIO zestawienie 3 loga  - grafika poglądowa

baner gospodarka odpadami - grafika poglądowa

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Gminy Parczew zawiadamiam wyborców Gminy Parczew, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 1200 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 24 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Parczewie z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za II kwartał 2022 r.
2. Analiza realizacji budżetu Gminy Parczew za I-sze półrocze 2022 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego M-G BP w Parczewie i PDK.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu
3.2 zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach i nadania statutu
3.3 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie zabudowanej nieruchomości gruntowej i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
3.4 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą Parczew a Powiatem Parczewskim
3.5 zmian wieloletniej prognozy finansowej
3.6 zmian budżetu gminy na rok 2022

Informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie internetowej www.parczew.com
Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej odbędzie się również 27 września 2022 r. w Sali 117 (I piętro).
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8:00.

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE - GRAFIKA POGLĄDOWA

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Gminy Parczew. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełnia parametry mikrobiologiczne, chemiczne i wskaźnikowe.

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - plik pdf

Państwowa Inspekcja Sanitarna - logo - grafika poglądowa

Naszą intencją jest wsparcie i umożliwienie rolnikom z Naszego województwa ogłoszenia i rozreklamowania sprzedaży własnych produktów.
Jest to również atrakcyjna forma dotarcia kupujących do poszukiwanych produktów z pominięciem pośredników.

Więcej informacji na www.lubelskiebazarek.pl

e bazarek - grafika poglądowa