Wniosek na dowóz uczniów niepełnosprawnych - doc

Wniosek na dowóz uczniów niepełnosprawnych  - pdf

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - doc

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pdf

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Parczew (stypendia szkolne, zasiłki losowe) - doc

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Parczew (stypendia szkolne, zasiłki losowe) - pdf

Zwrot kosztów dowozu ucznia do placówki oświatowej (dla uczniów, którzy nie mogą korzystać z dowozu organizowanego przez gminę) - doc

Zwrot kosztów dowozu ucznia do placówki oświatowej (dla uczniów, którzy nie mogą korzystać z dowozu organizowanego przez gminę) - pdf

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkolenia oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - umowa - doc

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkolenia oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - umowa- pdf