AKTUALNOŚCI

2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1530) osiągnięty przez gminę Parczew w 2023 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 35,22 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2023 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0,29 %.

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Parczew na 2024 rok - plik pdf

2023

Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Parczew zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu Gminy Parczew zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Parczewie wniosek o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w pokoju 213 (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Parczew dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Załączniki:

DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM - plik pdf

OŚWIADCZENIE - plik pdf

DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM - plik pdf

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2022 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 43,74%.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2022 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 32,33 %.

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- do 15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca
- do 15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
- do 15 września, za okres 1 lipca – 30 września
- do 15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

Burmistrz Parczewa informuje, że na podstawie Uchwały Nr LIV/344/202/2022 Rady Miejskiej
w Parczewie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Parczew.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. na terenie Gminy Parczew

 

Gospodarstwo domowe

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r.

TEREN GMINY PARCZEW

OPŁATA MIESIĘCZNA

OPŁATA KWARTALNA

Jednoosobowe

25

75

Dwuosobowe

46

138

Trzyosobowe

69

207

Czteroosobowe

92

276

Pięcioosobowe        
i większe

115

345

Uchwały z nowymi stawkami:

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew - plik pdf

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik pdf

Uchwała w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - plik pdf

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parczew w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Wzór deklaracji - plik pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Parczew na 2023 rok - plik pdf

I harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2023 rok - plik pdf

II harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2023 rok - plik pdf


2022

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Parczew na 2022 rok - plik pdf

I harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2022 rok - plik pdf

II harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2022 rok - plik pdf

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2021 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 20,61 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2021 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 20,62 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 99,16%.

2021

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach (bez nakrętek), nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

PAPIER

Opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

SZKŁO

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach  (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), kwiaty, trociny i kora drzew, resztki jedzenia (bez mięsa i kości).

POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA

Wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym np. artykuły higieniczne w tym pieluchy jednorazowe, podpaski, zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, zabrudzone opakowania po żywności, ziemia kwiatowa, mięso i kości zwierzęce, odchody zwierząt domowych.


PUNKTY ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW:

1. APTEKA DR.MAX - PARCZEW, UL. WARSZAWSKA 14
2. APTEKA - PARCZEW, UL. KOŚCIELNA 19
3. APTEKA ARNIKA – PARCZEW, UL. SPÓŁDZIELCZA 9
4. APTEKA NOWA – PARCZEW, UL. PCK 1
5. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PARCZEW, UL. PIWONIA 73

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Piwonia 73, w Parczewie i świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć niżej wymienione odpady komunalne:
1)papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2)metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3)szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
4)bioodpady;
5)odpady zielone;
6)przeterminowane leki;
7)chemikalia;
8)zużyte baterie i akumulatory;
9)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11)odpady budowlane i rozbiórkowe;
12)zużyte opony;
13)popiół;
14)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15)odpady niebezpieczne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 66,51 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 2,64 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PARCZEW!
Nowe numery rachunków bankowych dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuję, że w związku ze zmianą systemu informatycznego dot. ewidencji opłat za odpady komunalne, każdy płatnik otrzyma nowy indywidualny numer rachunku bankowego do danego punktu adresowego podany w stosownym zawiadomieniu, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne.
Jednocześnie informuję, że należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie lub u sołtysa.
Proszę o dokonanie zmian w przelewach bankowych, bądź zleceniach stałych. W razie pytań zadzwoń pod nr tel. 83 355 11 69 lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Burmistrz Parczewa

 Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- do 15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca
- do 15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
- do 15 września, za okres 1 lipca – 30 września
- do 15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - gmina 1
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - gmina 2

2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2019 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 75,88 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2019 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 7,20 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.

 

Burmistrz Parczewa informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXV/154/2020 Rady Miejskiej
w Parczewie z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Parczew.

Stawko opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.10.2020 r. na terenie Gminy Parczew

Gospodarstwo domowe

Stawka opłaty za odpady
zbierane selektywnie

Stawka opłaty w przypadku braku
segregacji odpadów

Jednoosobowe 20 40
Dwuosobowe 36 72
Trzyosobowe 54 108
Czteroosobowe 72 144

Pięcioosobowe
i więcej

90 180

Jednocześnie przypominamy, każdy płatnik otrzyma nowy indywidualny numer rachunku bankowego do danego punktu adresowego podany w stosownym zawiadomieniu, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne.

Uchwały z nowymi stawkami.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wzór deklaracji - pdf

 

Od dnia 01.01.2020 r. zmianie uległ dotychczasowy numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Parczewie, dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za odpady komunalne to:
21 1020 4476 0000 8502 0369 2563 PKO Bank Polski S.A.
Proszę o dokonanie zmian w przelewach bankowych, bądź zleceniach stałych.
W razie pytań zadzwoń lub napisz: 83 3551169, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parczew w terminie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady zielone) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Piwonia 73, w Parczewie i świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczyć niżej wymienione odpady komunalne:
1) Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
2) Odpady zielone,
3) Przeterminowane leki,
4) Chemikalia,
5) Zużyte baterie i akumulatory,
6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) Odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) Zużyte opony,
10) Popiół.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parczew w terminie od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

 

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Lub-Eko-Plus
ul. Metalurgiczna 17c,
20-234 Lublin
tel. 502 636 439
Folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwie rolnym

Dział Utylizacji Odpadów
Stara Wieś
21-010 Łęczna
tel. 817 520 646
Folia odpadowa (niezanieczyszczona)

Folia odpad z rolnictwa - grafika poglądowa

 


2019

Gospodarstwo domowe

Teren miasta
selektywnie/nieselektywne

Tereny wiejskie
selektywne/nieselektywne

Jednoosobowe 16/32 14/28
Dwuosobowe 28/56 24/48
Trzyosobowe 42/84 36/72
Czteroosobowe 56/112 48/96

Pięcioosobowe
i więcej

70/140 60/120

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 2 - gmina

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.


Dane za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew był Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 96,64 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 4,26 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:

• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.

 


Dane za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 78,18 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 11,28 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
od 01.07.2017r. do 31.12.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 09.00 do godz. 13.00.


SZANOWNI MIESZKAŃCY
     Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Parczew obowiązuje nowy system segregacji odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19).
     Nowy system gospodarowania odpadami:
1. PAPIER
2. SZKŁO
3. METALE I TWORZYWA SZTYCZNE
4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
5. POPIÓŁ
6. ODPADY ZMIESZANE
     Harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej dostępne są w pok. 38 Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w biurze Zakładu Usług Komunalnych w pok. 11.
     Worki na odpady dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych w terminie do 05.01.2018 r.


     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 76,43 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,8 %.
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie

od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00.


DEKLARACJE

Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.

Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Wzór deklaracji - pdf


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 2 - gmina


 

OPŁATY

Gospodarstwo domowe

Teren miasta
selektywnie/nieselektywne

Tereny wiejskie
selektywne/nieselektywne

Jednoosobowe 12/24 10/20
Dwuosobowe 20/40 16/32
Trzyosobowe 30/60 24/48
Czteroosobowe 40/80 32/64

Pięcioosobowe
i więcej

50/100 40/80


TERMINY OPŁAT

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2017r.
-15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca
-15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
-15 września, za okres 1 lipca – 30 września
-15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie, bezpośrednio inkasentowi (wioski) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie:

nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Bank PKO BP I Oddział Parczew.