AKTUALNOŚCI

2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 2 - gmina

2019

stawki

Deklaracja - pdf

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.07.2019 r. - 31.12.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Parczew 2 - gmina

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.


Dane za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w terminie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew był Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 96,64 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) osiągnięty przez gminę Parczew w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 4,26 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:

• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.

 


Dane za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 78,18 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 11,28 %.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie:
od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 10.00 do godz. 13.00.
od 01.07.2017r. do 31.12.2017 r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00;
• sobota od godz. 09.00 do godz. 13.00.


SZANOWNI MIESZKAŃCY
     Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Parczew obowiązuje nowy system segregacji odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19).
     Nowy system gospodarowania odpadami:
1. PAPIER
2. SZKŁO
3. METALE I TWORZYWA SZTYCZNE
4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
5. POPIÓŁ
6. ODPADY ZMIESZANE
     Harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej dostępne są w pok. 38 Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w biurze Zakładu Usług Komunalnych w pok. 11.
     Worki na odpady dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych w terminie do 05.01.2018 r.


     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parczew jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z/s w Parczewie, ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.
     Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Regionu Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska.
     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 76,43 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) osiągnięty przez gminę Parczew w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,8 %.
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie, ul. Piwonia 73 pod adresem: 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w terminie

od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. :
• poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00;
• sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00.


DEKLARACJE

Druki deklaracji są udostępnione mieszkańcom gminy Parczew w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie - www.parczew.com.

Wypełnione i podpisane deklaracje w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, w godzinach 7.30-15.30 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com zakładka ePUAP.

Wzór deklaracji - pdf


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew - miasto
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 1 - gmina
Harmonogram odbioru odpagów komunalnych Parczew 2 - gmina


 

OPŁATY

Bez tytułu


TERMINY OPŁAT

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2017r.
-15 marca, za okres 1 stycznia – 31 marca
-15 maja, za okres 1 kwietnia – 30 czerwca
-15 września, za okres 1 lipca – 30 września
-15 listopada, za okres 1 października -31 grudnia

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie, bezpośrednio inkasentowi (wioski) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Parczewie:

nr 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933 Bank PKO BP I Oddział Parczew.