Flaga i Godło Polski

    Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Parczew a Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) zadania drogowego pn. „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie”

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew .
Realizacja zadania ma zostać zakończona do 15.05.2021 r.
Łaczny kwalifikowalny koszt zadania wynosi 1.743.996,14 zł brutto.,
Kwota dofinansowania za środków FDS: 1.220.797,00 zł brutto.
Kwota udziału Gminy Parczew: 523.199,14 zł brutto.
Całkowity koszt zadania: 2.032.348,43 zł brutto

Zakres prac obejmował będzie:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego
• Rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury drogowej
• Budowę kanalizacji grawitacyjnej deszczowej
• Wykonanie kanalizacji deszczowej
• Wykonanie nowej konstrukcji zjazdów oraz nawierzchni z kostki betonowej
• Wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni chodników z kostki bet.
• Wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej.
• Odtworzenie zieleńców
• Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego

Rozpoczęcie budowy drogi - grafika poglądowa      Rozpoczęcie budowy drogi - grafika poglądowa

Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego jak i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa ulicy Zbożowej stanowi kontynuację działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg w części miasta o dużym natężeniu ruchu. Budowana droga stanie się uzupełnieniem brakującego odcinka infrastruktury drogowej pomiędzy ul. Laskowską (droga wojewódzka nr 813 ) a Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L ). Dzięki zaplanowanej budowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.


Zakończono budowę ul. Zbożowej w Parczewie.

25 maja 2021r. odebrano roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie” . Jest to kontynuacja działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg miejskich. Nowa ulica stanie się uzupełnieniem brakującego łącznika pomiędzy ul. Laskowską (droga wojewódzka), a Al. Jana Pawła II (droga powiatowa). Ulegną poprawie parametry techniczne, polepszy się dostęp do zakładów pracy i terenów inwestycyjnych, do usług publicznych i obszarów zamieszkałych.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wraz z jej oznakowaniem, budową zjazdów do posesji mieszkańców, kanalizacji deszczowej, chodników, odtworzenie terenów zielonych. Gmina Parczew pozyskała, na realizację tej inwestycji, dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz cześć kosztów został pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 220 797,00 zł.

Dofinansowanie ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 528 748,78 zł.

Ulica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaTablica dofinansowanie z FDS