logo luw2   Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:
a) placówkach wsparcia dziennego,
b) środowiskowych domach samopomocy,
c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2020 r. - plik pdf