Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2022 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 95 000,00 zł.

1. MKS „VICTORIA” w Parczewie – 90 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł.

1. Parczewska Grupa Rowerowa – 9 000,00 zł
2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- 1 000,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 109 200,00 zł.

1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 109 200,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 5 000,00 zł

Zadanie IV: Ochrona zdrowia – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł

1. Fundacja „Victor” – 10 000,00 zł

OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI
BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/240/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 95 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 10 000,00 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działających na terenie miasta Parczewa. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 109 200,00 zł.
3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 5 000,00 zł.
4. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu ochrony zdrowia:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 10 000 zł:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie identyfikacji istotnych problemów zdrowotnych gminy Parczew;
b) zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców gminy Parczew;
c) organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych o tematyce prozdrowotnej na terenie miasta Parczewa.

5. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2022 roku.
6. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.
7. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 16 marca 2022 r. do godz. 15.00.
8. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 108, nr telefonu 83 355 12 32.

Załączniki:

Instrukcja wypełniania oferty

Wzór oferty - plik doc

Wzór sprawoazdania - plik doc

Wzór umowy - plik doc

Załącznik nr 1 - plik pdf

Załącznik nr 2 i 3 - plik doc

Załącznik nr 4 - plik doc

Zarządzenie - plik pdf

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w drugich konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych.
Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie: http://www.parczew.com/ w zakładce O mieście - Organizacja- Organizacje pozarządowe.
Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 9 listopada 2021 r.
Konsultacje odbędą się 9 listopada 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 800. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

Burmistrz Parczewa
mgr Paweł Kędracki

Załączniki:

Projekt uchwały

Załącznik do projektu uchwały

Protokół ze spotkania

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych. Projekt programu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie http://www.parczew.com/ w zakładce O mieście - Organizacja- Organizacje pozarządowe.
Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11 października 2021 r.
Konsultacje odbędą się 11 października 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 1100. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

Burmistrz Parczewa
mgr Paweł Kędracki

Załącznik:

Program współpracy

Załącznik do programu współpracy

Protokół ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Parczew

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2021 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 84 000,00 zł.

1. MKS „VICTORIA” w Parczewie – 79 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 11 000,00 zł.

1. Parczewska Grupa Rowerowa-Rowerowy Parczew – 11 000,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 109 200,00 zł.

1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 109 200,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 5 000,00 zł