Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2021 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 84 000,00 zł.

1. MKS „VICTORIA” w Parczewie – 79 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 11 000,00 zł.

1. Parczewska Grupa Rowerowa-Rowerowy Parczew – 11 000,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 109 200,00 zł.

1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 109 200,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 5 000,00 zł