Kampania realizowana będzie z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020”. Głównym celem kampanii jest podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej poprzez podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy.

Adresatami kampanii są mieszkańcy Gminy Parczew.

W ramach kampanii na terenie Gminy Parczew zaplanowane są przez wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie następujące działania:

• opracowanie ulotki informacyjnej, dotyczącej postrzegania problematyki przemocy i możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, która zostanie rozesłana do Parczewskich instytucji i placówek w tym: placówek ochrony zdrowia (szpital, poradnie rodzinne i specjalistyczne), placówek oświatowych, policji, prokuratury, placówek pozarządowych oraz lokalnej prasy;

• w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zostanie zorganizowana konferencja o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy skierowana do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy domowej, osób doznających i stosujących przemoc;

• rozdystrybuowanie drugiej transzy ulotek "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”, zawierających informacje o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;

• W ramach promowania właściwych sposobów rozwiazywania konfliktów i radzenia sobie z agresją dzieci, młodzieży i dorosłych opracowanie i realizowanie na terenie placówek oświatowych w Gminie Parczew programów i zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów, spotkań rodziców ze specjalistami. dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania przemocy ze wskazaniem możliwości reagowania na przemoc, wskazanie instytucji udzielających wsparcia osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, oraz świadkom przemocy. Zajęcia prowadzone będą przez pedagogów szkolnych, wychowawców, kuratorów zawodowych, policję i prawnika. Przeprowadzenie dla uczniów szkół z terenu Gminy konkursu wiedzy, bądź konkursu plastycznego lub literackiego na temat przeciwdziałania przemocy oraz kampanii informacyjnej. Udział przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego w rozstrzygnięciach konkursów;

• zorganizowanie na terenie placówki oświatowej w Gminie Parczew przeglądu artystycznego związanego z prowadzoną kampanią "OTWIERAM OCZY – REAGUJE NA PRZEMOC” dla uczniów szkół z Gminy Parczew;

• spotkanie przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie w ramach współpracy między instytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, oraz wspólnego diagnozowania i monitorowania zjawiska skali przemocy, w formie dialogu i debaty, w celu opracowania „Dobrych praktyk”;

• możliwość udziału mieszkańców Parczewa w zajęciach organizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Parczewie: Trening Pewności Siebie, Trening Umiejętności Społecznych (dla sprawców przemocy rówieśniczej), Bądź Kumplem Nie Dokuczaj (dla dzieci klas I-III szkół podstawowych). Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będą udzielali konsultacji w placówkach oświatowych /szkoły, przedszkola/;

• świadectwo osoby doświadczającej przemocy z komentarzem osoby duchownej podczas Diecezjalnego Dnia Rodziny w Bazylice Mniejszej w Parczewie w maju 2019 r. Otwarcie Punku Konsultacyjnego dla rodzin przy Bazylice Mniejszej w Parczewie.

Lokalna kampania "OTWIERAM OCZY – REAGUJE NA PRZEMOC” rozpoczyna konkursem zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 3, którego celem jest stworzenie projektu logo kampanii profilaktycznej, poprzez włączenie młodzieży gimnazjalnej oraz klas VII i VIII do działań na rzecz społeczności Parczewa.

W dniu 28.03.2019 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów SP nr 3 z prezesem Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES – Iwoną Przewor – doświadczony adwokat i prawnik, dodatkowo trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń, warsztatów z aspektów prawa karnego, rodzinnego oraz systemu pomocy społecznej. Na w/w spotkanie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Parczew.
Planowane działania będą uaktualniane na stronie internetowej na bieżąco.