Urząd Miejski w Parczewie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Parczewskiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z Prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Parczewa.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Parczewa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (w zakładce: Dla mieszkańców/ Ochrona środowiska/ Ścieki komunalne) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr. 213 . Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Parczewa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

przydomowa oczyszczalnia ścieków - grafika poglądowa