Informacja
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Parczewie o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Parczew
za rok 2019

 

attention 23334 1280Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na XXIII sesji Rady Miejskiej w Parczewie, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie - sala konferencyjne, przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie Gminy Parczew za rok 2019.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 w/w ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Parczew. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Parczew składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Parczewie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
W związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Parczew za rok 2019 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24 (II piętro , pokój 22) do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Parczew za 2019 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Parczewie
/-/Mirosław Naumiuk

Załącznik:

Zgłoszenie udziału w debacie