Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 09.07.2024 r., znak: NP.6721.2.2019 (pełna treść obwieszczenia dostępna jest w BIP UM Parczew w zakładce: Ogłoszenia, Aktualności oraz na stronie internetowej Gminy Parczew w zakładce: Dla Mieszkańców, Ogłoszenia i komunikaty) wykładam poprzez udostępnienie w na stronie internetowej Gminy Parczew do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w granicach administracyjnych miasta Parczewa - obszar przy ul. Bema wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 17.07.2024 r. do 08.08.2024 r.

  1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Bema wraz z zał. nr 2, 3, 4
  2. Zał. nr 1 do projektu zmiany mpzp - ul. Bema
  3. Uzasadnienie do projektu zmiany mpzp - ul. Bema
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko - ul. Bema z oświadczeniem autora

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 9 lipca 2024r. znak: NP.6721.7.2023 (pełna treść  obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Parczew w zakładce: Ogłoszenia, komunikaty) wykładam przez udostępnienie na stronie internetowej do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Polną i Al. Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach 17 lipca 2024r do 8 sierpnia 2024r.

Załączniki:

  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Polną i Al. Jana Pawła II,
  2. Załącznik nr 1 do mpzp
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko
  4. Uzasadnienie