BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/438/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ochrony zdrowia na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 100 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 10 000,00 zł.
2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, działających na terenie miasta Parczewa. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 100 000,00 zł.
3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 10 000,00 zł .
4. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu ochrony zdrowia:
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 10 000 zł :
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie identyfikacji istotnych problemów zdrowotnych gminy Parczew;
b) zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców gminy Parczew;
c) organizowanie spotkań edukacyjno-informacyjnych o tematyce prozdrowotnej na terenie miasta Parczewa.
5. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2024 roku.
6. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.
7. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 20 lutego 2024 r. do godz. 15.00 .
8. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe/współpraca z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 108, nr telefonu 83 355 12 32.

Załączniki:

Instrukcja wypełniania oferty - plik pdf

Zarządzenie Nr 1319/24 Burmistrza Parczewa z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Parczew w 2024 r. - plik pdf

     Załącznik nr 1 - plik pdf

     Załącznik nr 2 i 3 - plik doc

     Załącznik nr 4 - plik doc

Wzór oferty - plik doc

Wzór sprawozdania - plik doc

Wzór umowy - plik doc