Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert z dnia 18 maja 2023 r. na realizację zadania pożytku publicznego na rok 2023 na terenie Gminy Parczew został wybrany niżej wymieniony oferent:

Zadanie I a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła  95 000,00 zł.

  1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 95 000,00 zł