OBWIESZCZENIE
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030


Burmistrz Parczewa działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia o przyjęciu w dniu 29 listopada 2022 r. przez Radę Miejską w Parczewie Uchwały nr LIII/338/2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030

Przyjęta uchwała rozpoczyna proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew (GPR) w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji. Dokument zostanie opracowany na zasadzie partycypacji, tzn. przy udziale: mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Gminny Program Rewitalizacji określi cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji Gminy Parczew wyznaczonego w uchwale Rady Miejskiej w Parczewie Nr LII/327/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Parczew obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Z tego też powodu zachęcam wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, różnych środowisk społecznych i grup nieformalnych oraz przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu, przyszłych spotkaniach czy konsultacjach społecznych dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach zamieszczane będą na stronie internetowej www.parczew.com, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy (Parczew, ul. Warszawska 24).

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki

Herb Parczewa - grafika poglądowa