Kampania realizowana będzie z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020”. Głównym celem kampanii jest podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej poprzez podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy.

Adresatami kampanii są mieszkańcy Gminy Parczew.

W ramach kampanii na terenie Gminy Parczew zaplanowane są przez wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie następujące działania:

• opracowanie ulotki informacyjnej, dotyczącej postrzegania problematyki przemocy i możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, która zostanie rozesłana do Parczewskich instytucji i placówek w tym: placówek ochrony zdrowia (szpital, poradnie rodzinne i specjalistyczne), placówek oświatowych, policji, prokuratury, placówek pozarządowych oraz lokalnej prasy;

• w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zostanie zorganizowana konferencja o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy skierowana do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy domowej, osób doznających i stosujących przemoc;

• rozdystrybuowanie drugiej transzy ulotek "OTWIERAM OCZY – REAGUJĘ NA PRZEMOC”, zawierających informacje o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;

• W ramach promowania właściwych sposobów rozwiazywania konfliktów i radzenia sobie z agresją dzieci, młodzieży i dorosłych opracowanie i realizowanie na terenie placówek oświatowych w Gminie Parczew programów i zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów, spotkań rodziców ze specjalistami. dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania przemocy ze wskazaniem możliwości reagowania na przemoc, wskazanie instytucji udzielających wsparcia osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy, oraz świadkom przemocy. Zajęcia prowadzone będą przez pedagogów szkolnych, wychowawców, kuratorów zawodowych, policję i prawnika. Przeprowadzenie dla uczniów szkół z terenu Gminy konkursu wiedzy, bądź konkursu plastycznego lub literackiego na temat przeciwdziałania przemocy oraz kampanii informacyjnej. Udział przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego w rozstrzygnięciach konkursów;

• zorganizowanie na terenie placówki oświatowej w Gminie Parczew przeglądu artystycznego związanego z prowadzoną kampanią "OTWIERAM OCZY – REAGUJE NA PRZEMOC” dla uczniów szkół z Gminy Parczew;

• spotkanie przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie w ramach współpracy między instytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, oraz wspólnego diagnozowania i monitorowania zjawiska skali przemocy, w formie dialogu i debaty, w celu opracowania „Dobrych praktyk”;

• możliwość udziału mieszkańców Parczewa w zajęciach organizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Parczewie: Trening Pewności Siebie, Trening Umiejętności Społecznych (dla sprawców przemocy rówieśniczej), Bądź Kumplem Nie Dokuczaj (dla dzieci klas I-III szkół podstawowych). Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej będą udzielali konsultacji w placówkach oświatowych /szkoły, przedszkola/;

• świadectwo osoby doświadczającej przemocy z komentarzem osoby duchownej podczas Diecezjalnego Dnia Rodziny w Bazylice Mniejszej w Parczewie w maju 2019 r. Otwarcie Punku Konsultacyjnego dla rodzin przy Bazylice Mniejszej w Parczewie.

Lokalna kampania "OTWIERAM OCZY – REAGUJE NA PRZEMOC” rozpoczyna konkursem zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 3, którego celem jest stworzenie projektu logo kampanii profilaktycznej, poprzez włączenie młodzieży gimnazjalnej oraz klas VII i VIII do działań na rzecz społeczności Parczewa.

W dniu 28.03.2019 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów SP nr 3 z prezesem Stowarzyszenia Wspierania Aktywności BONA FIDES – Iwoną Przewor – doświadczony adwokat i prawnik, dodatkowo trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń, warsztatów z aspektów prawa karnego, rodzinnego oraz systemu pomocy społecznej. Na w/w spotkanie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Parczew.
Planowane działania będą uaktualniane na stronie internetowej na bieżąco.

futsalDobiegły końca rozgrywki Miejskiej Parczewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz Cyklu 4 Turniejów Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa w Sezonie 2018/2019. Imprezy rozpoczęły się w grudniu 2018 i trwały przez 3 miesiące. Organizatorami Rozgrywek byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Sportowy „Victoria” oraz Urząd Miejski w Parczewie.

Czytaj więcej

pWypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne!

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna
w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.

• Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.

• Wypalanie traw wyjaławia ziemię
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne
i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają pszczół i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

• Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną groźnych kolizji drogowych. Może powodować także zatrucia.
• Utrata dopłat bezpośrednich
Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle może być pomniejszona jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

• Wypalanie traw to przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł,
a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat więzienia.

Załączniki:

Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Plakat

MKiDNW związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" Urząd Miejski w Parczewie informuje o możliwości aplikowania do w/w programu do dnia 29 marca 2019 r.

Więcej informacji oraz regulamin i wytyczne do przygotowania wniosku można znaleźć w linku poniżej:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin.