logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom
diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. - plik pdf

zosp   W dniu św. Floriana, patrona strażaków, na ręce wszystkich strażaków OSP, Państwowej Straży Pożarnej, Waszych rodzin składam serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę, profesjonalną pomoc i ciężka pracę w czasie akcji ratowniczych. Z narażeniem życia niesiecie pomoc i ratujecie nasz dobytek. Składam podziękowanie za współpracę z naszym samorządem, zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne Parczewa. Dziękuję za to, że jesteście. Na kolejne lata służby życzę bezpiecznych powrotów z akcji, zdrowia, ludzkiej życzliwości, pogody ducha. Niech służba Bogu na chwałę, ludziom na ratunek będzie dla Was źródłem satysfakcji i siły. Szczęść Boże!

 

Burmistrz Parczewa

flagapolski sredni

 

 

Odezwa Komitetu Honorowego
Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Województwie Lubelskim

 


Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!

   W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument
uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał
za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej
wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.
Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe
dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie
liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym
narodowi.


   Nowa Konstytucja uchwalona przez skonfederowane stany stała się
w warunkach poważnego zagrożenia źródłem nadziei, prawdziwie majową jutrzenką
na ciemnym firmamencie nieba nad Rzeczpospolitą. Polityka obrony suwerenności
Rzeczypospolitej oraz naprawy ustroju państwa, a w końcu bohaterska obrona dzieła
Sejmu Czteroletniego w czasie wojny z Rosją w 1791 r., stanowiły połączenie
nowoczesnych aspiracji narodu z jego wielowiekową tradycją europejskiego mocarstwa.
O klimacie tamtych dni świadczy, iż dwa dni po ogłoszeniu Konstytucji Sejm podjął
uchwałę, „aby na tę pamiątkę kościół ex voto wszystkich stanów był wystawiony
i Wyższej Opatrzności poświęcony”. Punktem kulminacyjnym obchodów pierwszej
rocznicy uchwalenia Konstytucji było położenie kamienia węgielnego pod świątynię
w 1792 roku. Po wielu latach, po obaleniu komunizmu i odzyskaniu niepodległości
w 1989 roku, ostatecznie udało się ją zbudować.

   O znaczeniu historycznym Konstytucji 3 Maja stanowi nie tylko sama treść
Konstytucji i wielkość wprowadzonych przez nią zmian, ale jej sens moralny i polityczny.
Uchwalenie Konstytucji świadczyło o tym, że Polaków jako naród stać na otrząśnięcie się
z marazmu, na wypracowanie zmian koniecznych dla ratowania państwa,
na przezwyciężenie bezwładu i słabości, anarchii i prywaty, na przedłożenie interesu
państwa nad interes prywatny, na ograniczenie egoizmu i wybujałych ambicji
zwaśnionych rodów i koterii, które posunęły się aż do zdrady targowickiej. Konstytucja
pokazała, że pokolenie Sejmu Czteroletniego potrafiło realizować działania budzące
podziw w całej Europie. Tak jak nasi przodkowie, winniśmy kierować się tą samą troską,
odpowiedzialnością i miłością do Polski, o której mówił kard. Stefan Wyszyński: „Każda
miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody –
zwycięskiej radości”. Pamiętajmy o tym przesłaniu Kardynała Tysiąclecia, którego
beatyfikację będziemy przeżywać.

   Obecnie, w tym trudnym dla całego świata czasie pandemii, słowa
te nabrały szczególnego znaczenia. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji wielkich wyzwań
i poświęceń, których oczekuje od nas ojczyzna. Polacy jako społeczeństwo wielokrotnie
zdawali egzamin z odpowiedzialności i solidarności, stanowiąc niejednokrotnie wzór
i przykład dla innych narodów. Poświęcenie dla dobra wspólnego, dla ratowania zdrowia
i życia ludzkiego ofiarowują nam codziennie pracownicy służby zdrowia, służb
sanitarnych i mundurowych, wojsk zawodowych i obrony terytorialnej oraz
wolontariusze, wszyscy Ci nasi rodacy, którzy uczestniczyli i w dalszym ciągu biorą
udział w przeciwdziałaniu, zwalczaniu i usuwaniu skutków pandemii, która dotknęła nas
wszystkich. Winniśmy złożyć im podziękowanie oraz okazywać najwyższy szacunek
dla ich ciężkiej pracy i służby. Pamiętając o wysiłkach wielu Polaków, którzy dzisiaj niosą
szczególny ciężar walki z obecną pandemią, dajmy świadectwo odpowiedzialności,
stosując solidarnie wszystkie ustanowione środki, które służą wspólnemu dobru
i zwalczeniu niebezpieczeństwa.

   Pomimo różnych przeciwności, trudności i niedogodności pamiętajmy,
że jesteśmy u siebie, w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie, która była marzeniem wielu
pokoleń Polaków, walczących o jej odrodzenie. O naszej teraźniejszości i przyszłości
możemy decydować sami czerpiąc z przesłania, jakie ciągle ma dla nas pokolenie
twórców i obrońców Konstytucji 3 Maja, a także przywołując wszystkie nauki, które
wynikają z tamtych czasów dla naszej współczesności.
Pragnę zaapelować do mieszkańców województwa lubelskiego, wszystkich grup
społecznych, zawodowych i politycznych o duchowyudział w uroczystościach
Święta 3 Maja oraz poprzedzającym je Dniu Flagi.

   Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jako święto państwowe 2 maja
to dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede
wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej
historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego
narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także
poświęcenie i gotowość służenia Polsce.

   Niech zatem Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja upływają pod znakiem
nadziei, a dziedzictwo majowej jutrzenki, które uczcimy w naszych domach, przyniesie
siłę i wiarę w przyszłość, którą wspólnie możemy kształtować.

   Zatroszczmy się o odświętny wygląd naszych miast, miasteczek i wsi. Niech
w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta 3 Maja każdy dom, każda instytucja
państwowa i samorządowa, ozdobione będą biało-czerwoną flagą. Niech przystrojone
narodowymi barwami domy i ulice przyniosą nam świąteczne, podniosłe poczucie
wspólnoty, która jest oparciem i naszą wielką siłą. Niech świadczą o naszym duchu
obywatelskim, wzajemnym szacunku i narodowej jedności w obliczu tegorocznych
wyzwań. Pamiętajmy zatem maksymę ks. Piotra Skargi: "Kto Ojczyźnie służy, sam sobie
służy, bo w Niej wszystko jego dobro się zamyka".


W imieniu Komitetu Honorowego
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski
Lublin, maj 2020 roku

Pełna treść odezwy - plik pdf

flaga Polski2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zachęcamy wszystkich do wywieszenia przed swoimi posesjami, z balkonów oraz okien, polskiej flagi narodowej. Pamiętajmy, aby flaga wisiała też w dniu Święta Narodowego 3. Maja.
Pokażmy, że jesteśmy dumni z biało-czerwonych barw!

logo luw2INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie Termin wstrzymania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w § 2 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., uległ zmianie: z „do dnia 26 kwietnia 2020 r.” na „do odwołania”

Pełna treść informacji - plik pdf