Publikacja2Informujemy, że Gmina Parczew podjęła współpracę z Fundacją Akademia Umiejętności w sprawie możliwości otwarcia żłobka na terenie miasta Parczewa. Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. ,,Akademia Malucha” w Parczewie, nr wniosku: RPLU.09.04.00-06-0024/18, działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu planowane jest otwarcie żłobka od września 2019 roku przy ul. Nadwalnej. Pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie będzie bezpłatne przez okres 2 lat trwania projektu.

Więcej informacji można pozyskać na stronach iternetowych oraz pod nr telefonów 

https://www.facebook.com/Akademia-Malucha-Parczew-2356534224439709/?modal=admin_todo_tour  

OGŁOSZENIE
Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy ul. Przemysłowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń
i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi          - 155 000,00 zł;

- wadium wynosi                                            -   10 850,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dni Parczewa

Zapraszamy na Dni Parczewa. 16-17 Lipiec 2019 roku plac przy PDK, 21 lipiec 2019 roku stadion MOSiR. Szczególy na plakacie.

 

zEabw1CrAkcja informacyjna dotycząca postępowania w czasie upałów, w tym poprzez Regionalny System Ostrzegania.

Zalącznik:

Rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

żniwa 1     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się
z apelem do rolników: „ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ”
     Wierzymy, że przytoczenie przepisów obowiązujących w rolnictwie pozwoli na prawidłowe podejmowanie decyzji w składowaniu płodów rolnych, a także pomoże odpowiednio zabezpieczyć Państwa dorobek niejednokrotnie całego życia.
Okres wakacyjny dla jednych jest chwilą wytchnienia od codziennego zabiegania, dla innych jest okresem wytężonej pracy. Jednak okres ten w strażackich statystykach zapisany jest wzmożoną ilością interwencji. Zdecydowana większość przyczyn tragicznych wypadków drogowych, czy pożarów leży po stronie człowieka. Tylko od nas zależy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne, tak więc przedstawiamy zasady bezpiecznego prowadzenia prac i składowania płodów rolnych.
Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być sprawne, systematycznie smarowane i sprawdzane. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy a w konsekwencji pożarów zboża na pniu, ściernisk, słomy i lasów.
Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych, oraz w razie potrzeby
w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
4) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
6) od granicy działki - 4 m.
Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości
3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować
w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:
• roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin,
• ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

Podstawa prawna: rozdział 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Załączniki:

Ulotka

Prawidłowe ustawienie stert i stogów