3 maja3 maja to data szczególna, związana z rocznicą uchwalenia w 1791 roku konstytucji, czyli ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Święto Narodowe Trzeciego Maja mieszkańcy Gminy Parczew upamiętniali, corocznie, uroczystym pochodem, jednak ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w tym roku nie planujemy przeprowadzenia ceremonialnych uroczystości. Święto zostanie uczczone złożeniem wieńców pod parczewskimi pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wolności.

Informujemy również, że 3 maja o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny w parczewskiej bazylice.

kolejne kroki

 Kolejne kroki w walce z koronawirusem

zmiany 04 06.05.2020Podstawowe, najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

- Zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej;

- Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych;

- Praca i uczenie się zdalnie - jeśli tylko jest to możliwe;

- Ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu);

- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Stopniowy powrót do normalności:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele od poniedziałku 4 maja 2020.

  1. 1. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków:

- Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe) – zostaną otwarte;

- Wprowadzony zostaje limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej (nie wlicza się powierzchni korytarzy);

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

  1. 2. Hotele i noclegi ruszają, ale bez basenów i siłowni

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, bez serwowania na miejscu.

  1. 3. Sklepy budowlane czynne w weekendy
  1. 4. Wznawiają działalność: biblioteki, muzea, archiwa oraz pozostała działalność związana z kulturą

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  1. 5. Wznowienie rehabilitacji leczniczej dla osób chorych i cierpiących na dolegliwości bólowe

Ważne! Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

  1. 6. Żłobki i przedszkola – otwarcie od 6 maja:

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach;

- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie;

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jst, lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

zmiany 04 06.05.2020

herb Parczewa   Na podstawie art. art. 15 zzr ust. 1 i art. 15 zzs ust. 1, 8 i 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568) oraz art. 15 zzs ust. 2a i 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19


1) Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

a) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
b) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
c) przedawnienia,
d) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
e) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
f) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


2) Bieg terminów procesowych i sądowych w:

a) postępowaniach egzekucyjnych,
b) postępowaniach administracyjnych,
c) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


3) Bieg terminów:

a) na milczące załatwienie sprawy,
b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

4) Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów:

a) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
b) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 59 ust. 1-2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
f) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5) W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

6) W tym też okresie:

a) nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (co oznacza, iż w toczących się obecnie postępowaniach przed tutejszym Organem, strony tego postępowania nie będą zawiadamiane odrębnym pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy),
b) organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

 


Burmistrz Parczewa
(-) Kędracki Paweł

solar panels 944013 1920   Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   W ramach naboru dotyczącego wsparcia OZE wpłynęło 210 projektów na kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o łącznej wartości ponad 350,4 mln zł.

    W momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) alokacja wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln zł.

   Do dofinansowania wybrane zostały 4 wnioski z powiatu parczewskiego w tym projekt Gminy Parczew na montaż instalacji po podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czyli solary. Złożony przez nas wniosek na montaż instalacji fotowiltaicznych znalazł się na liście rezerwowej.

   Po podpisaniu umowy z Zarządem WL przystąpimy do procedur postępowania o zamówienia publiczne i mamy nadzieję na rozpoczęcie montażu instalacji jeszcze w tym roku.

W załączeniu pełna lista ocenionych projektów.

Lista ocenionych projektów - plik pdf