attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, oznaczone nr ewid. 743 o pow. 1,7430 ha (17430 m²), 744 o pow. 0,9283 ha (9283 m²), 745 o pow. 0,8165 ha (8165 m²) powierzchnia łączna 3,4878 ha (34878 m²) położone w Parczewie przy ul. Laskowskiej, które na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P/S/B – przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej. 

- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 17439,00 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 2000,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

Więcej informacji

IMG 20191021 105802     Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zorganizował konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowaną do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie pod hasłem:

„OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w godzinach 10:00 – 14:00.
     Konferencja jest jednym z działań lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC” prowadzonej w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, wpisująca się
w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Parczew poprzez przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy, podjęcie działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej, podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy. W trakcie trwającej kampanii chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jak właściwie zadziałać, aby zapobiec zjawisku przemocy w rodzinie”?
     Konferencję rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przywitała uczestników i prelegentów. Następnie głos zabrał Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki przedstawiając rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i znaczenie działań podejmowanych przez członków Zespołu w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wagę współpracy wszystkich służb. W trakcie spotkania zaproszeni wykładowcy: adwokat, psycholog, przedstawiciel KPP Parczew, Kurator Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Parczewie i psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie podkreślili wagę problemu przemocy w rodzinie oraz konieczność jej przeciwdziałania, wskazali uczestnikom możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy. Zwrócono szczególną uwagę na zaniechania w podejmowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co powoduje przyzwolenie na przemoc. Przyzwolenie na przemoc ma negatywny wpływu na sytuację dzieci będących ofiarami przemocy, na ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przekazano ulotki i informatory zawierające adresy instytucji zajmujących się zawodowo pomocą rodzinom i osobom doświadczającym przemocy.
     W trakcie konferencji Burmistrz Parczewa wręczył uczniom nagrody za udział w Profilaktycznym Konkursie Plastycznym, w którym wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Parczew. Międzyprzedszkolny konkurs został zorganizowany przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Agnieszkę Trojanowską. W konkursie międzyprzedszkolnym wyłoniono I miejsce – Aleksander Kalinowski, II miejsce Alicja Wójcik, II miejsce – Urszula Skrzypek. Konkurs międzyszkolny i wystawa prac plastycznych, która została udostępniona w trakcie trwania konferencji zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Dorotę Matuszewską. Laureatami konkursu szkolnego zostali: Maja Rybak, Krystian Kozak, Natalia Maksymowicz, Maja Filipek. Wyróżnienia zdobyli: Dawid Niewiński, Adam Kaliszyk, Karolina Rola, Iga Siłuch, Aleksandra Naumiuk, Julia Kasprowicz.

Zamykając konferencję Przewodniczący Zespołu podziękował uczestnikom za zainteresowanie i zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

 

IMG 20191020 100335W miniony weekend Gmina Parczew brała udział w międzynarodowych targach turystycznych World Travel Show 2019.
To już czwarta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń targowych branży turystycznej w Polsce. Tegorocznym krajem partnerskim były Indie a ambasadorem wydarzenia podróżniczka Martyna Wojciechowska. Podczas trzech dni targów, odwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą turystyczną z kraju i ze świata oraz możliwość uczestnictwa w festiwalu podróżników, prelekcjach i spotkaniach z podróżnikami.
Gmina Parczew podczas targów prezentowała walory przyrodnicze ziemi parczewskiej, ofertę turystyczną oraz rozpoznawalne produkty lokalne. To była okazja do wielu rozmów i nawiązywania kontaktów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko!

Czujka„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2019r. do marca 2020r.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich  w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją  w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiotowych informacji na stronach internetowych urzędów. Szczegóły dotyczące kampanii oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie Komendy Głównej PSP https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:37158

1um1 2W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Parczewie podpisano umowę pomiędzy Gminą Parczew reprezentowaną przez Burmistrza Parczewa - Pawła Kędrackiego, a Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pana Marcina Romanowskiego. Umowa dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu ratownictwa medycznego i ochrony własnej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Parczew. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 45 100,00 zł, zaś dotacja otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 44 649,00 zł.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wyposażenie i urządzenia ratownictwa medycznego jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzeń drogowych.
Należy nadmienić, że to już kolejna dobra informacja dla OSP.
2 października, również w Urzędzie Miejskim w Parczewie Naczelnikom
i Prezesom jednostek OSP z terenu powiatu parczewskiego Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski wręczyli promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.” Otrzymane przez jednostki OSP środki w wysokości 5.000,00 zł będą przeznaczone na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.
Jesteśmy przekonani, że zarówno zakupiony sprzęt jak też środki przeznaczone na działania statutowe OSP, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i spopularyzują ideę OSP wśród młodych ludzi.