attention 23334 1280     W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadzono zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta obowiązek poboru opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej.
     Zgodnie z art. 298 pkt 2 ww. ustawy opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji. – pkt I oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
     Na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 opłatę za usługi wodne uiszcza się za: zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
     Zgodnie z art. 272 ust. 22 oraz art. 552 ust. 2a pkt 2 wysokość opłaty za usługi wodne ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały. – pkt IV oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
     Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
     Władający nieruchomością zgodnie z art. 552 ust. 2a pkt 2 o powierzchni powyżej 3500 m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok.38 dostarczając niezwłocznie wypełnione oświadczenie. – pkt V oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

     Burmistrz Parczewa przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne informację o wysokości przedmiotowej opłaty, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. 
Podmiot zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, wskazany w informacji. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji zaniecha wykonania obowiązku zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jej wysokości, Burmistrz określi wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłatę na podstawie decyzji, podmiot obowiązany wnosi na rachunek Urzędu Miejskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

     Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne. – pkt II oświadczenia podmiotu zobowiązanego do podnoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.
     Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017r, poz. 2502) wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
     Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie, w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie – pokój 38.

Oświadczenie

zaproszenie gminne zawody OSP12 MAJA 2019 (NIEDZIELA)
ROZPOCZĘCIE GODZ. 9.00
STADION SPORTOWY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ
W DĘBOWEJ KŁODZIE

MOSIRMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zaprasza wszystkich amatorów tenisa ziemnego do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego w kategorii open na Otwarcie Sezonu Tenisowego w Parczewie. Impreza odbędzie się w dniu 25 Maja 2019 na kortach MOSiR przy Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Zapisy od Godz. 9:00 w biurze MOSiR , początek gier godzina 9:30 Wpisowe do zawodów 10 zł od osoby. Dla najlepszych 4 zawodników pamiątkowe Puchary. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w imprezie.

pszczoła Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
i sadowniczych.

 Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
i lepszym smaku.

 Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu
nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
 Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy
z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Kierownik
Jan Sienkiewicz