Drukuj

Wniosek na dowóz uczniów niepełnosprawnych- doc

     Upoważnienie do korzystania z pojazdu - doc

     Oświadczenie - doc

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego - doc

     Oświadczenie - doc

Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły - doc

     Upoważnienie do korzystania z pojazdu - doc

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - doc

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pdf

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkolenia oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - umowa - doc

Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację szkolenia oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - umowa- pdf