aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu
Pozytywna ocena Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew

Informujemy, iż zgodnie z pismem NFOSiGW z dn. 30.05.2016 r., Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew został pozytywnie zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRada Miejska w Parczewie Uchwalą przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew

W dniu 22.10.2015r. Rada Miejska w Parczewie Uchwalą Nr XIII/90/2015 przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew. PGN jest dokumentem, który umożliwi skuteczne ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, na działania koncentrujące się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych.

PGN powstał w wyniku realizacji przez Gminę Parczew projektu Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3., którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji, pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.


Konsultacje społeczne dotyczące Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew

Zapraszam mieszkańców Gminy Parczew do udziału w konsultacjach społecznych projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew (dalej PGN). PGN jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Konieczność opracowania PGN wynika nie tylko z dobrych praktyk zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym, ale jest również konsekwencją wdrażania wspólnotowych rozporządzeń w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Europie do roku 2020.

Przygotowanie i konsekwentne wdrażanie PGN przyczyni się do uzyskania przez naszą gminę korzyści finansowych, ekonomicznych i społecznych. Nie należy pomijać również korzyści wizerunkowych pokazujących, że nasza gmina stosuje dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyczynia się do realizacji celów klimatyczno - energetycznych na poziomie kraju jak i Unii Europejskiej.

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej z dopiskiem "Konsultacje - PGN" w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 piętro I, pokój nr 8 lub wysłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@parczew.com z dopiskiem w tytule wiadomości: "Konsultacje - PGN".

Z treścią PGN można zapoznać się w Sekretariacie UM w Parczewie (pn - pt 7.30 - 15.30) oraz na stronie www.parczew.com. Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 20 sierpnia 2015 r. do 27 sierpnia 2015 r., do godz. 12.00. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.

PGN powstaje w wyniku realizacji przez Gminę Parczew projektu Program gospodarki niskoemisyjnej gminy Parczew w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3., którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji, pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa

Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej
Zarzadzenie Burmistrz Parczewa Nr 115/15


AKTUALNOŚCI

Gmina Parczew rozpoczęła pracę nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd gminy Parczew złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (53 529,60 zł). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Parczew - firmę EuroCompass Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.