Burmistrz Parczewa informuje,

że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Organizację Pozarządową Parczewska Grupa Rowerową z siedzibą: ul. Kolejowa 38, 21-200 Parczew.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul Warszawska 24, 21-200 Parczew.

Po upływie terminu o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego