OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 84 000,00 zł.

  • MKS „VICTORIA" w Parczewie - 79 000,00 zł
  • Lubelski Klub Karate Kyokushin - 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 11 000,00 zł.

  • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 2 000,00 zł
  • Parczewska Grupa Rowerowa - Rowerowy Parczew - 9 000,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 69 200,00 zł.

  1. 1. Caritas Diecezji Siedleckiej - 69 200,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł

  1. 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie - 5 000,00 zł

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf