J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Lokalnych realizują aktualnie projekt p.n. „LUBELSCY FACHOWCY”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo poprzez działania aktywizacyjne (min.: szkolenia i staże dla Uczestników Projektu), a w konsekwencji podjęcie prze określoną liczbę Uczestników Projektu zatrudnienia.
W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o projekcie na terenie Państwa Placówki w widocznym miejscu oraz informowanie osób o możliwości wzięcia w nim udziału.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje zawarte są na ulotce.

Załącznik:

Ulotka