Termin realizacji: 2016/2017r.
Cel projektu: ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, poprzez działania nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapewnienie udziału w pracach jak najszerszego grona zainteresowanych rewitalizacją gminy Parczew oraz promocję projektu: utworzono podstronę internetową www.rewitalizacja.parczew.co; opracowano i rozpowszechniono Informator w zakresie partycypacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji pozarządowych; zorganizowano trzy Punkty Informacyjno - Konsultacyjne; przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedstawicieli jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; powołano Komitet Rewitalizacji; przeprowadzono badanie ankietowe, z którego sporządzony został raport. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W ramach projektu opracowano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego, co daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość projektu: 188 655,83
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020