Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość oznaczoną nr ewid. 714, położoną w obrębie Parczew Miasto, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa pod tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej; KW LU1R/00052927/9,
nieruchomość oznaczona nr ewid. 715, położoną w obrębie Parczew Miasto, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00058563/1,
o łącznej powierzchni 3,3434 ha, nieruchomości bez obciążeń i zobowiązań

cena wywoławcza do przetargu wynosi   - 1 103 322,00 zł
wadium wynosi                                             - 220 000,00 zł
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg ogłoszono na stronie internetowej UM w Parczewie, na stronie BIP, w prasie codziennej ogólnokrajowej („Rzeczpospolita”) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
w Gminie Parczew.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT - plik pdf

„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr LX/398/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 maja 2023 r. oraz Uchwały Nr LX/399/2023 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 maja 2023 r.”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf

BURMISTRZ PARCZEWA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
Zespołu Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew dla którego organem prowadzącym jest Gmina Parczew.

Załączniki:

Ogłoszenie - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - plik doc

Zarządzenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - plik pdf