Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
oraz przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 • przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 329/5, o pow.
  0,0257 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; KW LU1R/00058350/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 2 500,00 zł;
  - wadium wynosi - 125,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
  Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 29.06.2018 r.

 • przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 388, o pow.
  1,0867 ha, położoną w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa oraz zieleń łąkową; KW LU1R/00059636/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 145 000,00 zł;
  - wadium wynosi - 7 250,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia
2 lipca 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot. 

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.