Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 277, położona w obrębie Parczew Rolny, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o powierzchni 0,1761 ha, KW LU1R/00050669/8, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań

cena wywoławcza do przetargu wynosi - 140 000,00 zł
wadium wynosi - 14 000,00 zł
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

nieruchomość oznaczona nr ewid. 920, położona w obrębie Jasionka, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, o powierzchni 0,1063 ha, KW LU1R/00058049/2, nieruchomości bez obciążeń i zobowiązań

cena wywoławcza do przetargu wynosi - 26 000,00 zł
wadium wynosi - 2 600,00 zł
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość oznaczona nr ewid. 1613, położona w obrębie Parczew Miasto, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; o powierzchni 0,0241 ha, KW LU1R/00060204/4, nieruchomości bez obciążeń i zobowiązań

cena wywoławcza do przetargu wynosi - 20 000,00 zł
wadium wynosi - 2 000,00 zł
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 10 lipca 2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 11 lipca 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
• wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg ogłoszono na stronie internetowej UM w Parczewie, na stronie BIP, w prasie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Parczew.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.

Burmistrz Parczewa
(--)