Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

- przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 973/1 i 974,
o łącznej pow. 1,6059 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod teren powierzchni eksploatacji surowców oraz tereny rolne bez prawa zabudowy; KW LU1R/00037572/4
i LU1R/00058349/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 39 000,00 zł;
- wadium wynosi - 5 000,00 zł;

- przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 864/3, o pow. 0,1770 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa pod zieleń niską i wysoką – zieleń parkowa;
KW LU1R/00084755/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 45 000,00 zł;
- wadium wynosi - 5 000,00 zł;

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących
z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży. Działka bez dostępu do drogi publicznej.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 2 grudnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.