Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

     - przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 654, o pow. 0,0088 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kolejowej i Polnej w Parczewie pod zabudowę jednorodzinną; KW LU1R/00044723/0, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 3 000,00 zł;
- wadium wynosi - 300,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

     - przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 656, o pow. 0,0369 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kolejowej i Polnej w Parczewie pod zabudowę jednorodzinną; KW LU1R/00044723/0, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 11 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 500,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 23.05.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 23 maja 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.