Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak: NP.6720.1.2020 wykładam poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.09.2021 r. do 08.10.2021 r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak: NP.6720.1.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM Parczew w zakładce: Ogłoszenia, Aktualności oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew

Prognoza Miasto Parczew - załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko m. Parczew - studium.pdf

zał. nr 1 Uwarunkowania (tekst)

zał. nr 2 Kierunki (tekst)

zał. nr 3 Uwarunkowania (rysunek)

zał. nr 4 Kierunki (rysunek)