parking przy szpitalu mapa - grafika poglądowaBurmistrz Parczewa informuje, że w dn. 13.07.2021r. Gmina Parczew podpisała umowę na „Budowę parkingu przy szpitalu w Parczewie”.

Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu „Parczew-tradycja, pasja nowoczesność” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Roboty budowlane realizowane będą przez firmę PROFIL Andrzej Szwaj z Parczewa. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w 3 dekadzie lipca 2021r z terminem zakończenia do 11 września 2021r. W trakcie realizacji wystąpią utrudnienia z powodu czasowego zamknięcia parkingu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

loga rewitalizacja - grafika poglądowa

plakat turniej siatkówki plażowej - grafika poglądowaMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w Otwartych Mistrzostwach Parczewa w Siatkówce Plażowej w kategorii open. Impreza odbędzie się w dniu 31 lipca w sobotę o godz. 16:00 na boiskach przy AL. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Zapisy telefonicznie nr 83 3551251 lub bezpośrednio przed zawodami do godz. 16:00. System gier uzależniony od ilości startujących drużyn. Dla 4 najlepszych par pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Gminy Parczew zawiadamiam wyborców Gminy Parczew, że w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 odbędzie się XXXVII – nadzwyczajna - sesja Rady Miejskiej w Parczewie z następującym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 

Posiedzenie sesji można śledzić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=306 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Mirosław Naumiuk

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek posiedzenia komisji jak wyżej.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 16 lipiec - grafika poglądowa

CEEB -Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Materiały

Ulotka informacyjna CEEB

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Złóż deklarację

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br

Burmistrz Parczewa uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Recykling grafika poglądowa

Gmina Parczew wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinny złożyć deklarację o ilości posiadanych odpadów rolniczych wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i formularzem informacji przedstawionym przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do Urzędu Miejskiego w Parczewie w terminie
do 30 lipca 2021r.

Planowany termin odbioru odpadów najwcześniej II kwartał 2022 r.

Druk deklaracji i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie lub do pobrania w Urzędzie Miejskim w Parczewie w pokoju nr 37 II piętro.

Burmistrz Parczewa
/-/ Paweł Kędracki

Materiały:

1.DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

2. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU I NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

   Link do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej

3.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE