uczen i uczennicaW związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy, iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę nr konta bankowego. Biorąc powyższe prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego. Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się. Faktury zapakowane w kopercie z dopiskiem: imię i nazwisko wnioskodawcy, Referat Oświaty - stypendium szkolne, należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie Urzędu. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 12 32.

Stanisław Chojak
Kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie

herb Parczewa fill 120x125OGŁOSZENIE

o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Parczewie

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) zawiadamiam, że:


obsługa obywateli w Urzędzie Miejskim w Parczewie będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

  

 1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z referatem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu (www.parczew.com).
 1. W przypadku przebywania na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Nie stosuje się tego wymogu do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
  Urząd Miejski w Parczewie
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew


Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /90b55lwmnu/SkrytkaESP.

 

Burmistrz Parczewa

Kędracki Paweł

logo luw2   Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:
a) placówkach wsparcia dziennego,
b) środowiskowych domach samopomocy,
c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2020 r. - plik pdf

logo LUWINFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 października 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 17 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829).

Pełna treść informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 17 października 2020 r. - plik pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - plik pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - plik pdf

herb ParczewaOsoby z terenu Gminy Parczew przebywające na kwarantannie lub izolacji potrzebujące pomocy lub wsparcia, w zakupach czy innych pilnych sprawach proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parczewie tel. 83 355 12 55.