BURMISTRZ PARCZEWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728, z późn. zm.) ogłasza się dodatkowy nabór na dwóch rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Parczew.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Parczew
3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie z części teoretycznej
i praktycznej on line, zakończone egzaminem e/m learning. Część teoretyczna będzie obejmowała: metodologię, organizację, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochronę danych osobowych i popularyzację, zaś część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach służących do zbierania danych.
2) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
• po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
4) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się iloczyn stawki:
• 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
• 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie,
2) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) klauzulę informacyjną.

IV. Termin składania ofert: niezwłocznie

V. Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
sekretariat (pok. nr 8, I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355-12-27.

Załączniki:

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki

infografika na stronę internetową PSR2020

logo luw2Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Pasek 1 0

Pełna treść ogłoszenie znajduje sie pod linliem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznejdo-szpitala-tymczasowego

uczen i uczennicaW związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy, iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę nr konta bankowego. Biorąc powyższe prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego. Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się. Faktury zapakowane w kopercie z dopiskiem: imię i nazwisko wnioskodawcy, Referat Oświaty - stypendium szkolne, należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie Urzędu. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 12 32.

Stanisław Chojak
Kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie

herb Parczewa fill 120x125OGŁOSZENIE

o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Parczewie

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) zawiadamiam, że:


obsługa obywateli w Urzędzie Miejskim w Parczewie będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

  

 1. Przed wizytą w Urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny z referatem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej Urzędu (www.parczew.com).
 1. W przypadku przebywania na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Nie stosuje się tego wymogu do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
  Urząd Miejski w Parczewie
  ul. Warszawska 24
  21-200 Parczew


Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /90b55lwmnu/SkrytkaESP.

 

Burmistrz Parczewa

Kędracki Paweł

logo luw2   Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:
a) placówkach wsparcia dziennego,
b) środowiskowych domach samopomocy,
c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 23 października 2020 r. - plik pdf