Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Pani Katarzyna Klimiuk pismem znak: DPS-IV.82.11.3.2022.KSz przekazała informację dotyczącą zmiany sposobu, w jaki odbierana jest bezpłatna telewizja naziemna. Dotychczasowa technologia nadawania została zastąpiona nowym standardem DVB- T2/HEN/C i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku.

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVB-T2 HEVC (H.265/MPEG-H) jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej (zwana Decyzją o zmianie przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do udostępnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r., lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Obecnie bezpłatny, naziemny sygnał cyfrowy DVBT odbiera ponad 30% gospodarstw domowych, w tym 41% gospodarstw domowych, w których wiek lidera gospodarstwa domowego jest powyżej 70 roku życia. Najnowocześniejsze odbiorniki telewizyjne są już wyposażone w standard DVB-T2/HEVC lecz dla znacznej liczby posiadaczy telewizorów dostosowanie odbioru będzie wymagało dokupienia specjalnych dekoderów lub zakupu nowego odbiornika telewizyjnego. Część gospodarstw domowych może nie być przygotowana na dodatkowy koszt zakupu odpowiedniego sprzętu pozwalającego na nieprzerwany odbiór telewizji.

W związku z powyższym, został przygotowany specjalny program dofinansowania do zakupu sprzętu, niezbędnego do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanie sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Mogą one liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera lub telewizora.

Dofinansowaniem objęty jest zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika) przez Internet (formularz online) lub w tradycyjnej formie papierowej – w placówkach Poczty Polskiej. Dofinansowanie w postaci świadczenia przysługuje na gospodarstwo domowe.

Przyznanie świadczenia może złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby go otrzymać, wnioskodawca składając wniosek musi oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego.

W załączeniu ogólne informacje odnośnie programu dofinansowania wraz z instrukcją montażu telewizora oraz dekodera. Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie
gov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

Załączniki:

Nowy standard tv naziemnej - grafika poglądowaInformacja o dofinansowaniu - plik pdf

Instrukcja podłączenia dekodera - plik pdf

Konfiguracja telewizora - plik pdf

Informujemy, że na Konferencji z udziałem Pana Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w dniu 07.04.2022 o godz. 13.00 ogłoszono nabór do Programu „Klub – 2022”.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału kluby sportowe zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2022” w naszym województwie są:
1. Janusz Wilczek – tel. 668 437 430
2. Krzysztof Górecki – tel. 507 818 278
3. Jacek Kłos – tel. 504 414 736

Informacje dotyczące Programu „Klub – 2022” można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl

LZS LOGO - grafika poglądowa

Z dniem 2 maja 2022 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację zostanie przeniesiony z budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum-Kultury
w Parczewie do siedziby Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Dyżury będą prowadzone według poniższego harmonogramu:
• w miesiącach: I, III, V, VII, IX, XI od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-12.00, w piątek w godzinach 14.00-18.00,
• w miesiącach: II, IV, VI, VIII, X, XII od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski

Nieodpłatna pomoc prawna - grafika poglądowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:
- ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
- ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadci-śnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
- po przebytej chorobie COVID-19.
- rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyń-skiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
- renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
- członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób na-rządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyj-nym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub le-czący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
- do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.
Szczegółowe informacje udzielane są w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie, ul. 11-listopada 15, tel. 83 354 44 12 lub 83 354 44 10

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

KRUS logo - grafika poglądowa

Urząd Miejski w Parczewie informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przypominamy o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.).

Na właścicielach nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ciąży obowiązek zawierania umów o świadczeniu usług opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez Burmistrza Parczewa tj.:
• Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew;
• PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin;
• TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
• WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;
• mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykrzyknik - grafika poglądowa