Zastępca burmistrza Parczewa wręcza kolorowanki dzieciom z Publicznego Przedszkola nr 1 w ParczewieMikołajki to świetna okazja aby sprawić dzieciom przyjemność i obdarować prezentami. Zastępca burmistrza Parczewa spotkał się dzisiaj z najmłodszymi mieszkańcami Parczewa, którym wręczył  kolorowanki „Parczew jak malowany”.

Wszystkie przedszkola i oddziały zerowe szkół podstawowych otrzymały  kolorowanki  o atrakcjach turystycznych i rekreacyjnych Parczewa i okolic. Wydawnictwa powstały w ramach operacji pn.  „Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych Parczewa i okolic”.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

 

GPR logoZapraszamy do udziału w cyklu spotkań służących opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030”.

Pierwsze odbędzie się 08. grudnia (czwartek) w godzinach 14.00 – 16.00, w sali konferencyjnej (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24. Sala jest dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Jednym z celów spotkania jest rozmowa z mieszkańcami (potencjalnymi interesariuszami rewitalizacji) na temat problemów i sytuacji kryzysowych występujących na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym na terenie Gminy Parczew (Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie nr LII/327/2022 z 21.10.2022 r.)

Tematyka spotkania: Dyskusja dotycząca obszarów kryzysowych w Gminie Parczew które wymagają pilnej interwencji – analiza obszarów problemowych (społecznych, funkcjonalno - przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych ) na obszarze rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą konsultanci z firmy Eko-Geo Consulting, którzy z Urzędem Miejskim w Parczewie opracowują Gminny Program Rewitalizacji.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Parczewa oraz osoby zainteresowane do aktywnego udziału w spotkaniu.

              OBWIESZCZENIE
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030


Burmistrz Parczewa działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia o przyjęciu w dniu 29 listopada 2022 r. przez Radę Miejską w Parczewie Uchwały nr LIII/338/2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030

Przyjęta uchwała rozpoczyna proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew (GPR) w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji. Dokument zostanie opracowany na zasadzie partycypacji, tzn. przy udziale: mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

Gminny Program Rewitalizacji określi cele, kierunki działania i sposoby zapobiegania negatywnym zjawiskom obszaru rewitalizacji Gminy Parczew wyznaczonego w uchwale Rady Miejskiej w Parczewie Nr LII/327/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Parczew obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Opracowanie GPR stworzy szansę na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na realizację wskazanych w programie przedsięwzięć, co przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Z tego też powodu zachęcam wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, różnych środowisk społecznych i grup nieformalnych oraz przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu, przyszłych spotkaniach czy konsultacjach społecznych dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych spotkaniach zamieszczane będą na stronie internetowej www.parczew.com, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy (Parczew, ul. Warszawska 24).

 

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki

Herb Parczewa - grafika poglądowa

Liczniki elektryczne - grafika poglądowaOd 1 grudnia do 1 lutego 2023 ci, którzy ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem mogą złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Wysokość dodatku została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej:
- 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 roku do 5 MWh;
- 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

Dodatek mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne. Warunkiem jest zgłoszenie albo wpis tego urządzenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że jest to główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy gminy Parczew wnioski składają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.Ogrodowa 16). Informacje pod nr tel. 83 354 29 96. Aktywny Wniosek publikujemy na www.parczew.com, a odpowiedzi na pojawiające się pytania znajdziemy w art. pod podanymi linkami:

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5619009,aktywny-wzor-wniosku-o-dodatek-elektryczny-epuap-profil-zaufany.html


https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8597730,dodatek-elektryczny-ile-wynosi-komu-przysluguje-wzor-wniosku-zestawienie.htm

Załącznik:

Aktywny wniosek - plik pdf

Dnia 24 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Turystyczna Jedynka” współfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4 realizowany przez Uczniowski klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie.

Kwota dofinansowania projektu to 72 305 zł. Wkładem własnym do projektu była praca wolontariuszy. W projekcie wzięło udział 111 uczestników (dzieci i dorośli), którzy uczestniczyli w rajdach rowerowych. Odbyło się 6 rajdów.

Podczas realizacji projektu zakupiono rowery, kaski, bidony i chorągiewki rowerowe. Głównym zakupem była stacja naprawy rowerów, która została zamontowana na placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie. Ze stacji mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Efektem końcowym jest wystawa plenerowa fotografii wykonanych podczas rajdów rowerowych, która stanęła w dniach 25 – 27.11.2022 r. na Placu Wolności w Parczewie, natomiast od dnia 28.11.2022 można ją obejrzeć w budynku Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Poniżej znajdują się:
- wyniki ankiety ex post - plik pdf
- dwa spoty promujące piękno ziemi parczewskiej i turystykę rowerową (efekt filmików i zdjęć wykonanych podczas rajdów).
Zachęcamy do obejrzenia spotów wykonanych podczas realizacji projektu.

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/EVHM5j5-EwRPh2PL48uK3MQBDAM4LpbcF_WsU4ojnw-pgg?e=dbIBM

https://sp1parczew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mkulak1_sp1parczew_pl/Ef36B52Pus9MrctR6eNmhfwBfFgccgz9egE_fcBCbFASew?e=PK8jFF

Loga Nowe Fio

Zadanie publiczne „Turystyczna Jedynka” współfinansowane ze środków
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4