solar panels 944013 1920   Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   W ramach naboru dotyczącego wsparcia OZE wpłynęło 210 projektów na kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o łącznej wartości ponad 350,4 mln zł.

    W momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) alokacja wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln zł.

   Do dofinansowania wybrane zostały 4 wnioski z powiatu parczewskiego w tym projekt Gminy Parczew na montaż instalacji po podgrzewania ciepłej wody użytkowej, czyli solary. Złożony przez nas wniosek na montaż instalacji fotowiltaicznych znalazł się na liście rezerwowej.

   Po podpisaniu umowy z Zarządem WL przystąpimy do procedur postępowania o zamówienia publiczne i mamy nadzieję na rozpoczęcie montażu instalacji jeszcze w tym roku.

W załączeniu pełna lista ocenionych projektów.

Lista ocenionych projektów - plik pdf

94243094 2526600820774114 3782825049048743936 o   W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Parczew Burmistrz Parczewa podjął decyzję o zakupie dla wszystkich maseczek wielokrotnego użytku. Zostały one zamówione, oczywiście, w parczewskiej szwalni i ze względu na jej moce przerobowe będą dostępne pod koniec przyszłego tygodnia. Po wyprodukowaniu maseczek poinformujemy o sposobie ich dystrybucji. Maseczki będą bezpłatne.

attention 23334 1280W związku z ogłoszonym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Parczewa, na podstawie zarządzenia nr 362/20 Burmistrza Parczewa z dnia 21 kwietnia 2020 r. Urząd Miejski w Parczewie ogranicza przyjmowanie interesantów od dnia 22 kwietnia  2020 r. do  odwołania.

  1. Ograniczenie nie dotyczy spraw z zakresu:
  • rejestracji stanu cywilnego;
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  • ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach
i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).

attention 23334 1280Informujemy, że w dniach 20-24.04.2020 r. pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego MOBI-TELEKOM z Sopotu będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych od anten stacji bazowej telefonii komórkowej Orange (83958N!) PARCZEW_MIASTO_2 (WBP_PARCZEW_NOWA2), zlokalizowanej w miejscowości 21-200 Parczew, ul. Nowa 2.

Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. poz.258, pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 Mapa - plik jpg