logo luw2INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie Termin wstrzymania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w § 2 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., uległ zmianie: z „do dnia 26 kwietnia 2020 r.” na „do odwołania”

Pełna treść informacji - plik pdf

3 maja3 maja to data szczególna, związana z rocznicą uchwalenia w 1791 roku konstytucji, czyli ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Święto Narodowe Trzeciego Maja mieszkańcy Gminy Parczew upamiętniali, corocznie, uroczystym pochodem, jednak ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w tym roku nie planujemy przeprowadzenia ceremonialnych uroczystości. Święto zostanie uczczone złożeniem wieńców pod parczewskimi pomnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wolności.

Informujemy również, że 3 maja o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny w parczewskiej bazylice.

kolejne kroki

 Kolejne kroki w walce z koronawirusem

zmiany 04 06.05.2020Podstawowe, najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

- Zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej;

- Zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych;

- Praca i uczenie się zdalnie - jeśli tylko jest to możliwe;

- Ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu);

- Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Stopniowy powrót do normalności:

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele od poniedziałku 4 maja 2020.

  1. 1. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków:

- Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe) – zostaną otwarte;

- Wprowadzony zostaje limit osób - na 1 osobę musi przypadać 15 m2 powierzchni handlowej (nie wlicza się powierzchni korytarzy);

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu.

  1. 2. Hotele i noclegi ruszają, ale bez basenów i siłowni

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju, bez serwowania na miejscu.

  1. 3. Sklepy budowlane czynne w weekendy
  1. 4. Wznawiają działalność: biblioteki, muzea, archiwa oraz pozostała działalność związana z kulturą

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  1. 5. Wznowienie rehabilitacji leczniczej dla osób chorych i cierpiących na dolegliwości bólowe

Ważne! Salony masażu nadal pozostają zamknięte.

  1. 6. Żłobki i przedszkola – otwarcie od 6 maja:

- Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach;

- Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie;

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jst, lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

zmiany 04 06.05.2020

herb Parczewa   Na podstawie art. art. 15 zzr ust. 1 i art. 15 zzs ust. 1, 8 i 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568) oraz art. 15 zzs ust. 2a i 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19


1) Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

a) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
b) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
c) przedawnienia,
d) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
e) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
f) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


2) Bieg terminów procesowych i sądowych w:

a) postępowaniach egzekucyjnych,
b) postępowaniach administracyjnych,
c) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


3) Bieg terminów:

a) na milczące załatwienie sprawy,
b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

4) Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów:

a) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
b) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 59 ust. 1-2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
f) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5) W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

6) W tym też okresie:

a) nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (co oznacza, iż w toczących się obecnie postępowaniach przed tutejszym Organem, strony tego postępowania nie będą zawiadamiane odrębnym pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy),
b) organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

 


Burmistrz Parczewa
(-) Kędracki Paweł