Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zaprasza hodowców świń na spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu parczewskiego oraz zagadnienia związane z wystąpieniem pierwszego ogniska ASF
w województwie lubelskim. Zebranie szkoleniowe odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Parczewie dnia 18.06.2024r (wtorek)
o godz. 10:00.

Inspekcja Weterynaryjna Parczew

Środowisko Lubelskie Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Nadleśnictwo Parczew, LGD „Jagiellońska Przystań”, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Wójt Gminy Uścimów
zapraszają na Spotkanie Pokoleń upamiętniające 80 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji „Burza” na Lubelszczyźnie, które odbędzie się 16 czerwca 2024 roku w byłej leśniczówce „Gościniec” na parkingu Ścieżki Przyrodniczej „Bobrówka”

Program Uroczystości:
10.45 - Zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku-tablicy
upamiętniającej szlak bojowy 27 WDP AK
11.00 – Msza św. w intencji poległych, pomordowanych
i zmarłych żołnierzy AK, WIN, NSZ i BCH
– Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ostrowie Lubelskim
– Złożenie wiązanek, wystąpienia okolicznościowe
– Występ Kapeli „Jak Dawniej”
13.10- BIEG POKOLEŃ drogami i ścieżkami leśnymi oraz
kładkami drewnianymi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej LGD
„Jagiellońska Przystań”: ww.lgdparczew.pl

ZAPRASZAMY

W programie również ognisko, bigos, wspomnienia uczestników, pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie Pokoleń plakat

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w sobotnie popołudnie w dniu 1 czerwca 2024 na torze rowerowym pumptracku imprezę sportowo-rekreacyjną z okazji Dnia Dziecka. W imprezie, udział wzięły dzieci i młodzież indywidualnie oraz w duetach rodzinnie. W programie znalazły się jazda na czas po torze, rowerem i hulajnogą w następujących kategoriach wiekowych:
-szkoły podstawowe dzieci z klas 1-3 i młodsze rowery i hulajnogi
-szkoły podstawowe dzieci z klas 4-6 rowery i hulajnogi
-szkoły podstawowe młodzież z klas 7-8 rowery i hulajnogi
-szkoły średnie młodzież rowery
-kategoria rodzinna rowery i hulajnogi w duecie rodzic + dziecko
Wszyscy uczestnicy indywidualnie oraz zespołowo w rodzinie, otrzymali piękne okolicznościowe, pamiątkowe medale oraz po trzy najlepsze osoby indywidualnie i zespołowo w rodzinie upominki rzeczowe.
Po zakończeniu zmagań, organizatorzy przygotowali dodatkowo szereg atrakcji w formie konkurencji sportowo-rekreacyjnych w których można było sprawdzić swoją sprawność i zwinność indywidualnie oraz w duetach rodzinnie. Rywalizowano między innymi w rzutach lotkami do tarczy, rzutach do obręczy, strzałami piłką do mini bramki oraz grze rodzinnej w bule. Po tych zmaganiach, uczestnicy otrzymali upominki rzeczowe. Impreza cieszyła się dużym zainteresowanie i dostarczyła najmłodszym oraz ich rodzicom uśmiechu i wielu wrażeń w Dniu Dziecka. Dziękujemy organizatorom za sprawne przeprowadzenie a uczestnikom za udział.

DZIEŃ DIECKA NA MOSiR

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Parczew,
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu Urzędu Miejskiego
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 w dniu 26 czerwca 2024 r., pokój nr 104,
I piętro, o godz. 12.00.

3. Przedmiot sprzedaży:
3.1 Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy Skoda 3T Superb:
- numer rejestracyjny: LPA 08549
- rok produkcji: 2010;
- silnik diesla, pojemność: 1 968 cm3
- przebieg: 190 000 km
- badanie techniczne ważne do dnia 24 maja 2025 r.
- ubezpieczenie OC ważne do dnia 4 maja 2025 r.
- samochód na kołach z oponami zimowymi.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Oględziny samochodu można przeprowadzić od dnia 11 czerwca 2024 r. do dnia
25 czerwca 2024 r. w godzinach 9.00 - 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i go¬dziny oględzin z Panem Mirosławem Bujanem, nr tel.
83 355-12-31. Miejsce oględzin: siedziba organizatora przetargu: ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew.

5. Cena wywoławcza:
5.1 Skoda 3T Superb, numer rejestracyjny LPA 08549, 28.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

Pełna treść ogłoszenia w zalączeniu...

Zarządzenie Burmistrza Parczewa z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność gminy Parczew - plik pdf

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu, stanowiące załącznik do zarządzenia - plik pdf

Skoda SuperbSkoda SuperbSkoda SuperbSkoda SuperbSkoda SuperbSkoda SuperbSkoda SuperbSkoda Superb

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Termin rozpoczęcia naboru od 16.02.2024 roku
Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu:
• 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
• 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

Do oceny kierowane są pomysły, które wpłyną w danej turze konkursowej.

Uwaga!
Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) i obejmuje:
1) nabór wniosków wstępnych – pomysłów na biznes (ścieżka inkubacyjna),
2) usługę doradczą w zakresie przygotowania biznesplanu (wsparcie doradcze).
Najlepsze pomysły biznesowe, złożone w ramach naboru, otrzymają wsparcie doradcze ze strony doradców OWES, w trakcie którego zostaną opracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Kolejnym etapem w ubieganiu się o wsparcie finansowe będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Ubieganie się o udzielenie ww. wsparcia finansowego jest uzależnione od pozytywnego przejścia ścieżki inkubacyjnej oraz wsparcia doradczego.

JAKIE WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA UZYSKAĆ?
A. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS
– wysokość stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31.229,00 zł na jedno miejsce pracy,
wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
– jedno PS może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie 10 miejsc pracy, jako:
a) nowotworzone PS lub PES przekształcany w PS,
b) istniejące PS, niekorzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
c) istniejące PS, korzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po
upływie okresu trwałości dla wszystkich stworzonych wcześniej miejsc pracy.

B. Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w PS
– wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS wynosi:
a) 32.400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
b) 24.300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
c) 16.200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy
i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką jednostkową na utworzenie miejsca pracy w PS.

C. Wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS
– dofinansowywanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR) – wypłata wsparcia reintegracyjnego w wysokości do 5.000,00 zł na jednego pracownika w celu dofinansowania realizacji IPR,
– wsparciem będą mogli być objęci tylko pracownicy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
1) Osoby fizyczne
• zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
• posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
• zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.
2) Podmioty
• mające siedzibę lub oddział (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska, w tym m.in.:
a) przedsiębiorstwa społeczne,
b) podmioty ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia się w PS,
c) osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego PS.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wypełniony i podpisany Wstępny pomysł biznesowy należy złożyć w Biurze projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 15.00
2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wstępny pomysł biznesowy, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.
3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
4. W przypadku wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 16.02.2024 roku do 31.12.2024 roku

Wstępny pomysł biznesowy może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data wpływu do Biura Projektu.
Wstępny pomysł biznesowy złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Ocena złożonych Wstępnych pomysłów biznesowych obejmować będzie etapy:
1) ocena formalna pomysłu na biznes,
2) ocena merytoryczna pomysłu na biznes,
3) prezentacja pomysłu na biznes przed Komisją rekrutacyjną.
Zasady procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w ścieżce inkubacyjnej przygotowującej do utworzenia miejsc pracy w PS oraz we wsparciu doradczym reguluje Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia finansowego udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:
Doradca biznesowy
Agnieszka Magdziarz-Orłowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 604 540 597
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Doradca kluczowy
Sylwia Czmuda
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 731 912 965
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

Doradca kluczowy
Jakub Gołoś
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 501 868 598
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

modrzew logo