Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z późn. zm.) i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) podaję do wiadomości, że kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r.
1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2023 r. - plik pdf

Kwalifikacja wojskowa grafika poglądowa

Rozpoczynają się prace nad modernizacją parczewskich ulic: Przemysłowej, Poprzecznej i Kolejowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowitej przemianie ulegną dwie ulice: Przemysłowa (od Lasek do przejazdu Kolejowego) i Poprzeczna (od ul. Siemieńskiej do ul. Kolejowej). Po przebudowie obie będą miały nowe konstrukcje, nawierzchnie, chodniki i sieć wodno – kanalizacyjną. Modernizacji ulegnie też ul. Kolejowa (od ul. Siemieńskiej do przejazdu kolejowego) w zakresie: konstrukcji, nawierzchni, chodników oraz skrzyżowań.

Na realizację tej inwestycji Gmina Parczew pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości prawie 8 mln zł, co stanowi 95% kosztów tego zadania. Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Modernizacja ulicy przemysłowej - grafika poglądowa

Efektem naszej inwestycji będzie parterowy budynek świetlicy wiejskicj o powierzchni, ze strażnicą, prawie 280m2, z instalacją fotowoltaiczną na dachu. Zaplanowane też jest zagospodarowanie otoczenia czyli zostaną wykonane dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe. W strażnicy będzie samodzielny węzeł sanitarny i miejsce na pożarniczy wóz bojowy.

Koszt robót to prawie 2mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie budowy jeszcze w tym roku.

Budowa świetlicy ze strażnicą OSP w Wierzbówce