W ramach rządowego programu „ Posiłek w domu i w szkole” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie otrzymała dotację w kwocie 80 0000 zł . Przyznane wsparcie finansowe zostanie wykorzystane na poprawę funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej poprzez doposażenie w nowy sprzęt kuchenny i meble do spożywania posiłków. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł.

Posiłek w szkole i w domu logo.png

Właścicielu, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej!

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., 2519 ze zm.) Burmistrz Parczewa informuję, że Urząd Miejski w Parczewie przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie naszej gminy w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór tych odpadów.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem. Do nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne, obiekty produkcyjne, warsztaty, biura, sklepy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
• uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
• indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje najemcę chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej;

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.) należy przedstawić oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z charakterem prowadzonej działalności nie są wytwarzane odpady komunalne, brak jest wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie działalności, bądź usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania.

Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., 2519 ze zm.) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), które trzeba przechowywać.

Jednocześnie informujemy, że za brak ww. umowy na odbiór odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Pojemnik na odpady suche

Z okazji rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, Burmistrz Parczewa bezpłatnie udostępnia mieszkańcom sadzonki drzew miododajnych.
W dniu 04.06.2023 r., godz. 14:00 na stadionie MOSIR, podczas Festynu Rodzinnego „DZIEŃ DZIECKA” bezpłatnie rozdamy 622 sadzonki lip drobnolistnych.
Zachęcamy mieszkańców do udziału w akcji!!!

Herb aktualny - grafika poglądowa

Zapraszamy Mieszkańców Powiatu Parczewskiego na bezpłatne badania w kierunku boreliozy (TEST ELISA). Na badania zapraszamy osoby, u których wcześniej nie zdiagnozowano boreliozy. Badania wykonywane będą przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie w miesiącach maj - październik 2023 r.
Parczew, ul. Kościelna 136 - we wtorki
Sosnowica, ul. Wyzwolenia 3 - w piątki
Rudno, ul. Rudno Pierwsze 106 - w piątki
Jabłoń, ul. Augusta Zamojskiego 15 - w piątki
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355 12 03, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00
Liczba badań ograniczona!

Plakat borelioza - grafika poglądowa