Informujemy, że na Konferencji z udziałem Pana Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka w dniu 07.04.2022 o godz. 13.00 ogłoszono nabór do Programu „Klub – 2022”.

Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

Zachęcamy do wzięcia udziału kluby sportowe zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego.

Osobami koordynującymi Program „Klub - 2022” w naszym województwie są:
1. Janusz Wilczek – tel. 668 437 430
2. Krzysztof Górecki – tel. 507 818 278
3. Jacek Kłos – tel. 504 414 736

Informacje dotyczące Programu „Klub – 2022” można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl

LZS LOGO - grafika poglądowa

Z dniem 2 maja 2022 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację zostanie przeniesiony z budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum-Kultury
w Parczewie do siedziby Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Dyżury będą prowadzone według poniższego harmonogramu:
• w miesiącach: I, III, V, VII, IX, XI od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-12.00, w piątek w godzinach 14.00-18.00,
• w miesiącach: II, IV, VI, VIII, X, XII od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski

Nieodpłatna pomoc prawna - grafika poglądowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:
- ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
- ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadci-śnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
- po przebytej chorobie COVID-19.
- rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyń-skiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
- renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
- członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób na-rządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyj-nym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub le-czący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
- do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.
Szczegółowe informacje udzielane są w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie, ul. 11-listopada 15, tel. 83 354 44 12 lub 83 354 44 10

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

KRUS logo - grafika poglądowa

Urząd Miejski w Parczewie informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przypominamy o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.).

Na właścicielach nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ciąży obowiązek zawierania umów o świadczeniu usług opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez Burmistrza Parczewa tj.:
• Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew;
• PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin;
• TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
• WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;
• mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykrzyknik - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zajmuje się realizacją programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Lubelskiego

Budżet przeznaczony na realizację w 2022 r. wynosi 363 000 zł w tym 278 000 zł dotacja celowa budżetu państwa, 85 000 zł wkład własny gminy.

Posiłek w domu i szkole - grafika poglądowa