Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:
- ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
- ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadci-śnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
- po przebytej chorobie COVID-19.
- rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyń-skiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
- renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
- członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób na-rządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyj-nym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

Potrzebne dokumenty:
- wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub le-czący specjalista. Druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
- do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania: pełna morfologia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bezpłatne.

Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12.
Szczegółowe informacje udzielane są w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie, ul. 11-listopada 15, tel. 83 354 44 12 lub 83 354 44 10

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.

KRUS logo - grafika poglądowa

Urząd Miejski w Parczewie informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przypominamy o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.).

Na właścicielach nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ciąży obowiązek zawierania umów o świadczeniu usług opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez Burmistrza Parczewa tj.:
• Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew;
• PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin;
• TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
• WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;
• mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

Wykrzyknik - grafika poglądowa

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich, zw. w szczególności z:
- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Wnioski przyjmowane będą w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września.

Warto się pośpieszyć, bo pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Publikujemy prezentację programu, a więcej tu: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich?fbclid=IwAR1ZwcIm2v1slbeRwfH0vAN-aJiw2irhDyhps3W2gj4exA2jvrMLITJ_jTw

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk - grafika poglądowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zajmuje się realizacją programu pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Lubelskiego

Budżet przeznaczony na realizację w 2022 r. wynosi 363 000 zł w tym 278 000 zł dotacja celowa budżetu państwa, 85 000 zł wkład własny gminy.

Posiłek w domu i szkole - grafika poglądowa

Informacja o możliwości składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Gmina Parczew, informuje, że od dnia 28 marca 2022 r. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608) dostępne są do pobrania w załączeniu poniżej oraz w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami podpisane przez właściciela budynku można składać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 (I piętro, pok. 107) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 355 12 32.

Ważne!!!
Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia należy zgłosić się do rejestru bazy lokali prowadzonego przez Gminę Parczew. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska (II piętro, pok. 213-214) podając: adres pod którym przyjmowani są uchodźcy z Ukrainy/liczba przebywających osób/przekrój osobowy (np. matka+ liczba dzieci).

Załączniki:

Wniosek - plik pdf

Karta osoby przyjętej - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Herb Parczewa - grafika poglądowa