IMG 20191021 105802     Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Burmistrzem Parczewa zorganizował konferencję o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowaną do mieszkańców Gminy Parczew, a w szczególności do osób będących świadkami przemocy w rodzinie pod hasłem:

„OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC”

Konferencja odbyła się w dniu 21.10.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie w godzinach 10:00 – 14:00.
     Konferencja jest jednym z działań lokalnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „OTWIERAM OCZY. REAGUJĘ NA PRZEMOC” prowadzonej w 2019 r. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie, wpisująca się
w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2017 – 2020. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Parczew poprzez przekazanie wiedzy m.in. na temat zjawiska przemocy, podjęcie działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Parczew, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących świadkami przemocy domowej, podniesienie świadomości społecznej i profilaktykę zjawiska przemocy. W trakcie trwającej kampanii chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: „Jak właściwie zadziałać, aby zapobiec zjawisku przemocy w rodzinie”?
     Konferencję rozpoczęła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która przywitała uczestników i prelegentów. Następnie głos zabrał Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki przedstawiając rolę Zespołu Interdyscyplinarnego i znaczenie działań podejmowanych przez członków Zespołu w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wagę współpracy wszystkich służb. W trakcie spotkania zaproszeni wykładowcy: adwokat, psycholog, przedstawiciel KPP Parczew, Kurator Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Prokurator – Prokuratury Rejonowej w Parczewie i psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Parczewie podkreślili wagę problemu przemocy w rodzinie oraz konieczność jej przeciwdziałania, wskazali uczestnikom możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy. Zwrócono szczególną uwagę na zaniechania w podejmowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, co powoduje przyzwolenie na przemoc. Przyzwolenie na przemoc ma negatywny wpływu na sytuację dzieci będących ofiarami przemocy, na ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Przekazano ulotki i informatory zawierające adresy instytucji zajmujących się zawodowo pomocą rodzinom i osobom doświadczającym przemocy.
     W trakcie konferencji Burmistrz Parczewa wręczył uczniom nagrody za udział w Profilaktycznym Konkursie Plastycznym, w którym wzięły udział wszystkie szkoły i przedszkola z terenu Gminy Parczew. Międzyprzedszkolny konkurs został zorganizowany przez Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Agnieszkę Trojanowską. W konkursie międzyprzedszkolnym wyłoniono I miejsce – Aleksander Kalinowski, II miejsce Alicja Wójcik, II miejsce – Urszula Skrzypek. Konkurs międzyszkolny i wystawa prac plastycznych, która została udostępniona w trakcie trwania konferencji zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie, członka Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Dorotę Matuszewską. Laureatami konkursu szkolnego zostali: Maja Rybak, Krystian Kozak, Natalia Maksymowicz, Maja Filipek. Wyróżnienia zdobyli: Dawid Niewiński, Adam Kaliszyk, Karolina Rola, Iga Siłuch, Aleksandra Naumiuk, Julia Kasprowicz.

Zamykając konferencję Przewodniczący Zespołu podziękował uczestnikom za zainteresowanie i zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.