OGŁOSZENIE
Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy ul. Przemysłowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń
i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi          - 155 000,00 zł;

- wadium wynosi                                            -   10 850,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 1576/10, o pow. 0,0937 ha, położona w Parczewie, przy ul. Tomaszunasa, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KW LU1R/00046524/9, bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 70 000,00 zł;

- wadium wynosi                                                -   7 000,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 277, o pow. 0,1761 ha, położona w Parczewie Rolnym, przy ul. Kleeberga, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KW LU1R/00050669/8; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 92 400,00 zł;

- wadium wynosi                                                -   9 240,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.