2019 plakatBurmistrz Parczewa zaprasza mieszkańców Gminy Parczew do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania budowy instalacji produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
- energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych. Zainteresowani mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji oraz deklaracje łącznie na dwa rodzaje - solarne i fotowoltaiczne,

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok.15% wartości instalacji netto wraz z montażem + podatek VAT. Stawka VAT (8 i 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji: budynek mieszkalny (8%), budynek gospodarczy i montaż na gruncie (23%).

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron. Zastrzegamy możliwość wykonania audytów budynków przez projektanta instalacji w celu potwierdzenia możliwości technicznych montażu. Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej równoznaczny z rezygnacją w udziału w projekcie.

Druki można pobrać ze strony www.parczew.com lub można je otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Parczewie, pokój nr 16. Deklaracje należy złożyć osobiście, w UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 16 w dn.: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2019r. Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w udziału w projekcie. W przypadku dużej ilości chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu może zadecydować losowanie. W ewentualnym losowaniu nie będą brać udziału właściciele gospodarstw domowych, w których mieszkają na stałe osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – osoby te mają pierwszeństwo przystąpienia do projektu.

Proszę o zapoznanie się z warunkami i wymaganiami technicznymi montażu instalacji, które znajdują się w pliku: Informacje. Tam też znajduje się szacunkowa wartość instalacji oraz prognozowany wkład własny.

Osobami do kontaktu są: Janusz Tryniecki, Anna Wojtal i Anna Łukaszek tel. 83 355 12 34, 83 355 12 25 (dokumentacja) oraz Grzegorz Kazanowski i Andrzej Oleksiuk tel. 83 355 12 36 (sprawy techniczno – instalacyjne)

Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa

Załączniki:

Informacja

Deklaracja

Ankieta - fotowoltaika

Ankieta - solary

Plakat