MKiDNW związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" Urząd Miejski w Parczewie informuje o możliwości aplikowania do w/w programu do dnia 29 marca 2019 r.

Więcej informacji oraz regulamin i wytyczne do przygotowania wniosku można znaleźć w linku poniżej:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin.