Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się z apelem do rolników: „ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ”

Wierzymy, że przytoczenie przepisów obowiązujących w rolnictwie pozwoli na prawidłowe podejmowanie decyzji w składowaniu płodów rolnych, a także pomoże odpowiednio zabezpieczyć Państwa dorobek niejednokrotnie całego życia. 

Okres wakacyjny dla jednych jest chwilą wytchnienia od codziennego zabiegania, dla innych jest okresem wytężonej pracy. Jednak okres ten w strażackich statystykach zapisany jest wzmożoną ilością interwencji. Zdecydowana większość przyczyn tragicznych wypadków drogowych, czy pożarów leży po stronie człowieka. Tylko od nas zależy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne, tak więc przedstawiamy zasady bezpiecznego prowadzenia prac i składowania płodów rolnych. 

Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być sprawne, systematycznie smarowane i sprawdzane. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy a w konsekwencji pożarów zboża na pniu, ściernisk, słomy i lasów. 

Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych, oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu. 

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,

b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym – 20 m,

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

4) od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,

5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

6) od granicy działki – 4 m. 

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. 

Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:

roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin, ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

ulotka żniwausytuowanie stert i stogówBezpieczne żniwa plakat