Burmistrz Parczewa, w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) i trwającymi pracami nad projektem programu „zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew” w 2023 roku., zwraca się z prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Parczew, którzy gotowi są do zapewnienia miejsca oraz opieki zwierzętom gospodarskim, które zostaną znalezione na terenie gminy Parczew.

Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 Nr 56, poz. 344)

- z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 1966)

Projekt Programu „zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew” w 2023 roku na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zostanie przesłany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie oraz organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze Gminy Parczew.

Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew pokój Nr 215, II piętro, w terminie do dnia 24.01.2023 r.

Herb aktualny - grafika poglądowa